Commit cdb8cd3a authored by Recteur LP's avatar Recteur LP
Browse files

Pyrmin 0.3.3 + FA 5

parent e3638199
Pipeline #806 passed with stage
in 3 minutes and 52 seconds
# 0.2.11-beta1
# 0.3.0
- Font Awesome 5
- Fix rhbz#1661814
- Fedora 29 Base Image
- DNF 4
- Fixes #10
- Fix python version in test
- update plugins path in CI tests
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ Plugin to Mirror & Manage your RPM Repositories by CLI and/or Web UI."
__logo__ = "/plugins/packagemanager/img/logo.png"
__version__ = "0.3.0"
__search__ = True
__pyrmin_version__ = "0.3.2-beta6"
__pyrmin_version__ = "0.3.3"
__namespace__ = "packagemanager"
__menu__ = {
"href": "/" + __namespace__,
......
This diff is collapsed.
{"version":3,"sources":["../../src/js/packagemanager.js"],"names":["list_repo","env","document","URL","indexOf","getParameterByName","$","val","id","get_data","list_callback","update_repo","compare_repo","to_env","from_env","compare_callback","with","push_pkgs","to_envs","length","pyrmin","notify","rpms","get_selected","totalrpms","rpm_list","each","row","push","replace","post_data","push_callback","pkgs","remove_confirm","confirm","remove_pkgs","remove_callback","data","status","modal","remove_selected","erratas_callback","erratas","init_controls","table","on","e","dt","type","indexes","show","hide","click","confirmpush","confirmremove","css","updatemeta_callback","uniq","lastname","drpms","nunjucks","configure","autoescape","append","render","repo","i","name","full_version","summary","stopPropagation","changelog","text","DataTable","lengthMenu","responsive","select","dom","buttons","language","selectAll","selectNone","dtable","search","draw","fileinput","allowedFileExtensions","previewFileIconSettings","rpm","erase_checkbox","is","prop","clear","destroy","remove","html","added","modified","string_to_append","error","add","logs","trunc","tooltip","order","tr","this","closest","child","isShown","removeClass","format","addClass","list","concat","to","rows","d","pkg_name","match","trim","pkg","load_data2","msg","slice","join","RegExp","exec","window","location","decodeURIComponent","render_form","form","validate","errorPlacement","element","before","rules","equalTo","children","steps","headerTag","bodyTag","transitionEffect","onStepChanging","event","currentIndex","newIndex","settings","ignore","valid","width","attr","onStepChanged","chosen","onFinishing","onFinished","iCheck","checkboxClass","radioClass","String","prototype","n","substr","ready","config","get","textcolor","label","icon","toLowerCase","toUpperCase"],"mappings":";AAAA,QAASA,aACLC,IAAOC,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MACjFC,GAAKH,mBAAmB,MACxBI,SAAS,8BAAgCD,GAAK,SAAWP,IAAKS,eAGlE,QAASC,eACLV,IAAOC,SAASC,IAAIC,QAAQ,aAAgBC,mBAAmB,QAAU,SACzEG,GAAKH,mBAAmB,MACxBI,SAAS,8BAAgCD,GAAK,WAAaP,KAG/D,QAASW,cAAaC,GAClBC,SAAYZ,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MACtFC,GAAKH,mBAAmB,MACxBI,SAAS,8BAAgCD,GAAK,YAAcM,SAAUC,kBAAmBC,OAAQH,IAGrG,QAASI,aAIL,MAFAC,SAAUZ,EAAE,cAAcC,MAEJ,IAAnBW,QAAQC,WAEPC,UAASC,OAAO,QAAS,cAAe,+BAK5CC,KAAOC,eACPC,UAAYF,KAAKH,OACjBM,YAEAnB,EAAEoB,KAAKJ,KAAM,SAASK,GAClBF,SAASG,KAAKN,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,iBAAkB,IAAM,IAAMP,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,UAAW,IAAIA,QAAQ,YAAa,OAG9Hf,SAAYZ,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MACtFC,GAAKH,mBAAmB,UACxByB,WAAU,8BAAgCtB,GAAK,SAAWM,SAAUiB,eAAgBlB,OAAUK,QAASc,KAAQP,YAGnH,QAASQ,gBAAehC,GAEpBmB,SAASc,QAAQ,WAAY,wCAA0CjC,EAAM,KAAM,cAAekC,YAAalC,GAInH,QAASkC,aAAYlC,GAEjBqB,KAAOC,eAEPC,UAAYF,KAAKH,OAEjBM,YAEAnB,EAAEoB,KAAKJ,KAAM,SAASK,GAClBF,SAASG,KAAKN,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,iBAAkB,IAAM,IAAMP,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,qBAAsB,IAAIA,QAAQ,sBAAuB,OAGnJrB,GAAKH,mBAAmB,MACxByB,UAAU,8BAAgCtB,GAAK,WAAaP,EAAKmC,iBAAkBJ,KAAQP,WAI/F,QAASM,eAAcM,EAAMC,GACN,IAAhBD,EAAKC,SACJlB,SAASC,OAAO,UAAW,WAAY,cAAgBG,UAAY,SACnElB,EAAE,cAAciC,MAAM,SAI9B,QAASH,iBAAgBC,EAAMC,GACR,IAAhBD,EAAKC,SACJlB,SAASC,OAAO,UAAW,YAAa,eAAiBG,UAAY,SACrEgB,kBACAlC,EAAE,YAAYiC,MAAM,SAI5B,QAASE,kBAAiBJ,EAAMC,GACT,IAAhBD,EAAKC,QACJlB,SAASC,OAAO,UAAW,UAAW,YAAcgB,EAAKK,QAAU,YAI3E,QAASC,eAAcC,GAEnBA,EACCC,GAAI,SAAU,SAAWC,EAAGC,EAAIC,EAAMC,GACnC3C,EAAE,eAAe4C,SAEpBL,GAAI,WAAY,SAAWC,EAAGC,EAAIC,EAAMC,GACR,IAA1B1B,eAAeJ,OACdb,EAAE,eAAe6C,OAGjB7C,EAAE,eAAe4C,SAIzB5C,EAAE,eAAe8C,MAAO,WACpB9C,EAAE,gBAAgBiC,MAAM,QACxBjC,EAAE,gBAAgBiC,MAAM,YAG5BjC,EAAE,eAAe8C,MAAO,WACpB9C,EAAE,gBAAgBiC,MAAM,YAG5BjC,EAAE,iBAAiB8C,MAAO,WACtBC,gBAGJ/C,EAAE,eAAe8C,MAAO,WACpBE,kBAGJhD,EAAE,YAAYiD,IAAI,aAAc,UAIpC,QAASC,qBAAoBnB,EAAMC,GAEZ,IAAhBD,EAAKC,OACJlB,SAASC,OAAO,UAAWhB,mBAAmB,MAAO,sBAElDe,SAASC,OAAO,QAAShB,mBAAmB,MAAO,2BAI9D,QAASK,eAAc2B,EAAMC,GACzBmB,KAAO,EACPC,SAAW,GACXpC,KAAO,GACPqC,MAAQ,GAERC,SAASC,UAAU,qCAAuCC,YAAY,IAEtExD,EAAE,4BAA4ByD,OAC1B,oBACAH,SAASI,OACL,oBACCC,KAAM5B,IAEX,UAGJ6B,EAAE,EACF5D,EAAEoB,KAAKW,EAAKL,KAAM,SAASL,GAEvBuC,IACGR,UAAYrB,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,OAC1BT,SAASrB,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,KACxBV,QAEJnC,MAAQ,WAAae,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,KAChC,YAAc9B,EAAKL,KAAKL,GAAKyC,aAC7B,oCAAsC/B,EAAKL,KAAKL,GAAK0C,QACrD,gDAAkDH,EAAI,mEAAqE7B,EAAK7B,GAAK6B,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,KAAO,IAAM9B,EAAKL,KAAKL,GAAKyC,aAAe,kEAEnM9D,EAAE,kBAAkBuC,GAAG,QAAS,WAAaqB,EAAG,SAAUpB,GACtDA,EAAEwB,kBACFC,UAAUlC,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,KAAO,IAAM9B,EAAKL,KAAKL,GAAKyC,aAAe/D,mBAAmB,WAI/FC,EAAEoB,KAAKW,EAAKsB,MAAO,SAAShC,GACxBgC,OAAS,WAAatB,EAAKsB,MAAMhC,GAAO,eAG5CrB,EAAE,oBAAoByD,OAAOzC,MAC7BhB,EAAE,qBAAqByD,OAAOJ,OAC9BrD,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKL,KAAKb,QAC3Bb,EAAE,gBAAgBkE,KAAKnC,EAAKsB,MAAMxC,QAClCb,EAAE,UAAUkE,KAAKf,MACjBnD,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKK,QAAQvB,QAE9ByB,MAAQtC,EAAE,YAAYmE,WAClBC,aAAgB,GAAI,GAAI,QAAU,GAAI,GAAI,GAAI,QAC9CC,YAAY,EACZC,QAAQ,EACRC,IAAK,UACLC,SACI,YACA,cAEJC,UACID,SACIE,UAAW,aACXC,WAAY,kBAKxBC,OAAS5E,EAAE,aAAamE,WACpBC,aAAgB,GAAI,GAAI,QAAU,GAAI,GAAI,GAAI,QAC9CC,YAAY,EACZC,QAAQ,EACRC,IAAK,UACLC,SACI,YACA,cAEJC,UACID,SACIE,UAAW,aACXC,WAAY,kBAKxB3E,EAAE,eAAeyD,OAAO,gJAErB7D,SAASC,IAAIC,QAAQ,gBAAkBwC,MAAMuC,OAAO9E,mBAAmB,WAAW+E,OAErF9E,EAAE,SAAS+E,WACPC,uBAAwB,OACxBC,yBACIC,IAAO,mEAIf7C,cAAcC,OAIlB,QAAS6C,kBACFnF,EAAE,aAAaoF,GAAG,YAAepF,EAAE,gBAAgBqF,KAAK,SAAU,qBAC9DrF,EAAE,gBAAgBqF,KAAK,SAAU,UAG5C,QAAS5E,kBAAiBsB,EAAMC,GACV,IAAhBD,EAAKC,SAEHhC,EAAE,YAAYmE,YAAYmB,QAE1BtF,EAAE,YAAYmE,YAAYoB,UAE1BvF,EAAE,eAAewF,SAEjBxF,EAAE,eAAeyF,KAAK,qLAEtBzF,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKgC,QAAQ2B,OAAQ1F,EAAE,WAAWkE,KAAK,SACxDlE,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKgC,QAAQ4B,UAAW3F,EAAE,WAAWkE,KAAK,YAC3DlE,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKgC,QAAQyB,QAASxF,EAAE,UAAUiD,IAAI,aAAc,WAErE2C,iBAAmB,GAEhB,SAAW7D,GACV6D,kBAAoB,mHAAqH7D,EAAK8D,MAAQ,uBAGtJ7F,EAAEoB,KAAKW,EAAK+D,IAAK,SAASzE,GACtBuE,kBAAoB,sCAAwC7D,EAAK+D,IAAIzE,GAAKwC,KAAO,YAAc9B,EAAK+D,IAAIzE,GAAKyC,aAAe,YAAc/B,EAAK+D,IAAIzE,GAAK0C,QAAU,eAGtK/D,EAAEoB,KAAKW,EAAK4D,SAAU,SAAStE,GAC3BuE,kBAAoB,qCAAuC7D,EAAK4D,SAAStE,GAAKwC,KAAO,YAAc9B,EAAK4D,SAAStE,GAAKyC,aAAe,oCAAsC/B,EAAK4D,SAAStE,GAAK0E,KAAKC,MAAM,IAAM,gEAIvNhG,EAAE,oBAAoByD,OAAOmC,kBAE7B5F,EAAE,gBAAgBiG,UAElB3D,MAAQtC,EAAE,YAAYmE,WAClB+B,QAAY,EAAG,QACf9B,aAAgB,GAAI,GAAI,QAAU,GAAI,GAAI,GAAI,QAC9CC,YAAY,EACZC,QAAQ,EACRC,IAAK,UACLC,SACI,YACA,cAEJC,UACID,SACIE,UAAW,aACXC,WAAY,kBAKnB,SAAW5C,IAEZ/B,EAAE,kBAAkBuC,GAAG,QAAS,qBAAsB,WAClD,GAAI4D,GAAKnG,EAAEoG,MAAMC,QAAQ,MACrBhF,EAAMiB,MAAMjB,IAAK8E,EAEhB9E,GAAIiF,MAAMC,WAEXlF,EAAIiF,MAAMzD,OACVsD,EAAGK,YAAY,WAIfnF,EAAIiF,MAAOG,OAAOpF,EAAIU,SAAUa,OAChCuD,EAAGO,SAAS,aAO5BrE,cAAcC,OAIlB,QAASS,eACL/B,KAAOC,eAEPC,UAAYF,KAAKH,OAEA,IAAdK,UAAmBJ,SAASC,OAAO,QAAS,mBAAoB,KAI/D4F,KAAO,GAEP3G,EAAEoB,KAAKJ,KAAM,SAASK,GAClBsF,KAAOA,KAAKC,OAAO,WAAa5F,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,iBAAkB,IAAM,YAAcP,KAAKK,GAAK,GAAK,gBAG9GwF,GAAK9G,mBAAmB,QAExBC,EAAE,0BAA0ByF,KAAK,iHAAmHkB,KAAO,kBAE3J3G,EAAE,cAAciC,MAAM,SAI9B,QAASe,iBAELhC,KAAOC,eAEPC,UAAYF,KAAKH,OAEjB8F,KAAO,GAEP3G,EAAEoB,KAAKJ,KAAM,SAASK,GAClBsF,KAAOA,KAAKC,OAAO,WAAa5F,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,iBAAkB,IAAM,YAAcP,KAAKK,GAAK,GAAK,gBAG9G1B,IAAOC,SAASC,IAAIC,QAAQ,aAAgBC,mBAAmB,QAAUC,EAAE,QAAQC,MAEnFD,EAAE,wBAAwByF,KAAK,iHAAmHkB,KAAO,kBAEzJ3G,EAAE,YAAYiC,MAAM,QAIxB,QAAShB,gBAEL,MAAQjB,GAAE,YAAYmE,YAAY2C,KAAK,aAAa/E,OAGxD,QAASG,mBAEL,MAAQlC,GAAE,YAAYmE,YAAY2C,KAAK,aAAatB,SAASV,OAQjE,QAAS2B,QAASM,GAYd,MATAvG,UAAYZ,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MACtFC,GAAKH,mBAAmB,MACxBiH,SAAWD,EAAE,GAAGxF,QAAQ,mBAAoB,IAAM,IAAMwF,EAAE,GAAGE,MAAM,yBAAyB,GAC5FD,SAAWA,SAASE,OAEpBC,IAAMC,WAAW,8BAAgClH,GAAK,SAAWM,SAAW,KAAMqD,KAAQmD,WAE1FK,IAAM,6FAA+FF,IAAIpB,KAAKuB,MAAM,EAAG,GAAGC,KAAK,eAAiB,2BAEzIF,IAGX,QAAStH,oBAAmB8D,GACxB,GAAIoD,GAAQO,OAAO,OAAS3D,EAAO,YAAY4D,KAAKC,OAAOC,SAAS9C,OACpE,OAAOoC,IAASW,mBAAmBX,EAAM,GAAG1F,QAAQ,MAAO,MAG/D,QAASsG,eAELvE,SAASC,UAAU,qCAAuCC,YAAY,IACtExD,EAAE,4BAA4ByD,OAC1BH,SAASI,OACL,wBAKV,IAAIoE,GAAO9H,EAAE,gBACX8H,GAAKC,UACDC,eAAgB,SAAwBnC,EAAOoC,GAAWA,EAAQC,OAAOrC,IACzEsC,OACIvG,SACIwG,QAAS,gBAIrBN,EAAKO,SAAS,OAAOC,OACjBC,UAAW,KACXC,QAAS,UACTC,iBAAkB,YAClBC,eAAgB,SAAUC,EAAOC,EAAcC,GAG3C,GADAf,EAAKC,WAAWe,SAASC,OAAS,oBAC/BH,EAAeC,EAAU,CACxB,GAAGf,EAAKkB,QAAS,CACb,GAAsC,QAAlChJ,EAAE,uBAAuBC,MAAiB,CAC1C,OAAQ4I,GACN,IAAK,GACHI,MAAQ,CACR,MACF,KAAK,GACHA,MAAQ,EACR,MACF,KAAK,GACHA,MAAQ,EACR,MACF,KAAK,GACHA,MAAQ,GAIZ,MADAjJ,GAAE,iBAAiBiD,IAAI,QAASgG,MAAM,KAAKC,KAAK,gBAAiBD,QAC1D,EAEN,OAAO,EAEX,OAAO,EAIZ,MADAjJ,GAAE,iBAAiBiD,IAAI,QAASgG,MAAM,KAAKC,KAAK,gBAAiBD,QAC1D,GAGfE,cAAe,SAAUR,EAAOC,GAE5B5I,EAAE,aAAayF,KAAK,OAASzF,EAAE,YAAYC,OAC3CD,EAAE,cAAcoJ,SAChBpJ,EAAE,kBAAkBoJ,SACpBpJ,EAAE,eAAeoJ,UAErBC,YAAa,SAAUV,EAAOC,GAG1B,MADAd,GAAKC,WAAWe,SAASC,OAAS,YAC3BjB,EAAKkB,SAEhBM,WAAY,SAAUX,EAAOC,GAEzB9H,SAASC,OAAO,UAAW,WAKnCf,EAAE,iBAAiBuJ,QACjBC,cAAe,uBACfC,WAAY,sBAGdzJ,EAAE,uBAAuBoJ,SAxG7BM,OAAOC,UAAU3D,MAAQ0D,OAAOC,UAAU3D,OACpC,SAAS4D,GACL,MAAOxD,MAAKvF,OAAO+I,EAAIxD,KAAKyD,OAAO,EAAED,EAAE,GAAG,WAAaxD,MA0GjEpG,EAAEJ,UAAUkK,MAAM,WAEd,GAAGlK,SAASC,IAAIC,QAAQ,wBAAyB,CAE7CE,EAAE,eAAe6C,OAEjBrC,SAAYZ,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MAEtF8J,OAASjJ,SAASkJ,IAAI,wCAAwCD,MAE9D,IAAIE,GAAY,UACZC,EAAQ,SACRC,EAAO,EAEXnK,GAAEoB,KAAK2I,OAAOpK,IAAK,SAAS0B,GACrB0I,OAAOpK,IAAI0B,GAAKwC,KAAKuG,eAAiB5J,SAAS4J,gBAC9CH,EAAYF,OAAOpK,IAAI0B,GAAK,eAC5B6I,EAAQH,OAAOpK,IAAI0B,GAAKwC,KAAKwG,cAC7BF,EAAOJ,OAAOpK,IAAI0B,GAAK,iBAI/BrB,EAAE,eAAe0G,SAAS,QAAUuD,GACpCjK,EAAE,cAAc0G,SAAS,OAASuD,GAClCjK,EAAE,cAAc0G,SAAS,OAASuD,GAClCjK,EAAE,gBAAgBkE,KAAKgG,GAEpBtK,SAASC,IAAIC,QAAQ,cAAgBE,EAAE,oBAAoB6C,OAAQvC,aAAaP,mBAAmB,UAE/FL","file":"packagemanager.min.js"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"sources":["../../src/js/packagemanager.js"],"names":["list_repo","env","document","URL","indexOf","getParameterByName","$","val","id","get_data","list_callback","update_repo","compare_repo","to_env","from_env","compare_callback","with","push_pkgs","to_envs","length","pyrmin","notify","rpms","get_selected","totalrpms","rpm_list","each","row","push","replace","post_data","push_callback","pkgs","remove_confirm","confirm","remove_pkgs","remove_callback","data","status","modal","remove_selected","erratas_callback","erratas","init_controls","table","on","e","dt","type","indexes","show","hide","click","confirmpush","confirmremove","css","updatemeta_callback","uniq","lastname","drpms","nunjucks","configure","autoescape","append","render","repo","i","name","full_version","summary","stopPropagation","changelog","text","DataTable","lengthMenu","responsive","select","dom","buttons","language","selectAll","selectNone","dtable","search","draw","fileinput","allowedFileExtensions","previewFileIconSettings","rpm","erase_checkbox","is","prop","clear","destroy","remove","html","added","modified","string_to_append","error","add","logs","trunc","tooltip","order","tr","this","closest","child","isShown","removeClass","format","addClass","list","concat","to","rows","d","pkg_name","match","trim","pkg","load_data2","msg","slice","join","RegExp","exec","window","location","decodeURIComponent","render_form","form","validate","errorPlacement","element","before","rules","equalTo","children","steps","headerTag","bodyTag","transitionEffect","onStepChanging","event","currentIndex","newIndex","settings","ignore","valid","width","attr","onStepChanged","chosen","onFinishing","onFinished","iCheck","checkboxClass","radioClass","String","prototype","n","substr","ready","config","get","textcolor","label","icon","toLowerCase","toUpperCase"],"mappings":";AAAA,QAASA,aACLC,IAAOC,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MACjFC,GAAKH,mBAAmB,MACxBI,SAAS,8BAAgCD,GAAK,SAAWP,IAAKS,eAGlE,QAASC,eACLV,IAAOC,SAASC,IAAIC,QAAQ,aAAgBC,mBAAmB,QAAU,SACzEG,GAAKH,mBAAmB,MACxBI,SAAS,8BAAgCD,GAAK,WAAaP,KAG/D,QAASW,cAAaC,GAClBC,SAAYZ,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MACtFC,GAAKH,mBAAmB,MACxBI,SAAS,8BAAgCD,GAAK,YAAcM,SAAUC,kBAAmBC,OAAQH,IAGrG,QAASI,aAIL,MAFAC,SAAUZ,EAAE,cAAcC,MAEJ,IAAnBW,QAAQC,WAEPC,UAASC,OAAO,QAAS,cAAe,+BAK5CC,KAAOC,eACPC,UAAYF,KAAKH,OACjBM,YAEAnB,EAAEoB,KAAKJ,KAAM,SAASK,GAClBF,SAASG,KAAKN,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,iBAAkB,IAAM,IAAMP,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,UAAW,IAAIA,QAAQ,YAAa,OAG9Hf,SAAYZ,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MACtFC,GAAKH,mBAAmB,UACxByB,WAAU,8BAAgCtB,GAAK,SAAWM,SAAUiB,eAAgBlB,OAAUK,QAASc,KAAQP,YAGnH,QAASQ,gBAAehC,GAEpBmB,SAASc,QAAQ,WAAY,wCAA0CjC,EAAM,KAAM,cAAekC,YAAalC,GAInH,QAASkC,aAAYlC,GAEjBqB,KAAOC,eAEPC,UAAYF,KAAKH,OAEjBM,YAEAnB,EAAEoB,KAAKJ,KAAM,SAASK,GAClBF,SAASG,KAAKN,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,iBAAkB,IAAM,IAAMP,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,qBAAsB,IAAIA,QAAQ,sBAAuB,OAGnJrB,GAAKH,mBAAmB,MACxByB,UAAU,8BAAgCtB,GAAK,WAAaP,EAAKmC,iBAAkBJ,KAAQP,WAI/F,QAASM,eAAcM,EAAMC,GACN,IAAhBD,EAAKC,SACJlB,SAASC,OAAO,UAAW,WAAY,cAAgBG,UAAY,SACnElB,EAAE,cAAciC,MAAM,SAI9B,QAASH,iBAAgBC,EAAMC,GACR,IAAhBD,EAAKC,SACJlB,SAASC,OAAO,UAAW,YAAa,eAAiBG,UAAY,SACrEgB,kBACAlC,EAAE,YAAYiC,MAAM,SAI5B,QAASE,kBAAiBJ,EAAMC,GACT,IAAhBD,EAAKC,QACJlB,SAASC,OAAO,UAAW,UAAW,YAAcgB,EAAKK,QAAU,YAI3E,QAASC,eAAcC,GAEnBA,EACCC,GAAI,SAAU,SAAWC,EAAGC,EAAIC,EAAMC,GACnC3C,EAAE,eAAe4C,SAEpBL,GAAI,WAAY,SAAWC,EAAGC,EAAIC,EAAMC,GACR,IAA1B1B,eAAeJ,OACdb,EAAE,eAAe6C,OAGjB7C,EAAE,eAAe4C,SAIzB5C,EAAE,eAAe8C,MAAO,WACpB9C,EAAE,gBAAgBiC,MAAM,QACxBjC,EAAE,gBAAgBiC,MAAM,YAG5BjC,EAAE,eAAe8C,MAAO,WACpB9C,EAAE,gBAAgBiC,MAAM,YAG5BjC,EAAE,iBAAiB8C,MAAO,WACtBC,gBAGJ/C,EAAE,eAAe8C,MAAO,WACpBE,kBAGJhD,EAAE,YAAYiD,IAAI,aAAc,UAIpC,QAASC,qBAAoBnB,EAAMC,GAEZ,IAAhBD,EAAKC,OACJlB,SAASC,OAAO,UAAWhB,mBAAmB,MAAO,sBAElDe,SAASC,OAAO,QAAShB,mBAAmB,MAAO,2BAI9D,QAASK,eAAc2B,EAAMC,GACzBmB,KAAO,EACPC,SAAW,GACXpC,KAAO,GACPqC,MAAQ,GAERC,SAASC,UAAU,qCAAuCC,YAAY,IAEtExD,EAAE,4BAA4ByD,OAC1B,oBACAH,SAASI,OACL,oBACCC,KAAM5B,IAEX,UAGJ6B,EAAE,EACF5D,EAAEoB,KAAKW,EAAKL,KAAM,SAASL,GAEvBuC,IACGR,UAAYrB,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,OAC1BT,SAASrB,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,KACxBV,QAEJnC,MAAQ,WAAae,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,KAChC,YAAc9B,EAAKL,KAAKL,GAAKyC,aAC7B,oCAAsC/B,EAAKL,KAAKL,GAAK0C,QACrD,gDAAkDH,EAAI,mEAAqE7B,EAAK7B,GAAK6B,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,KAAO,IAAM9B,EAAKL,KAAKL,GAAKyC,aAAe,kEAEnM9D,EAAE,kBAAkBuC,GAAG,QAAS,WAAaqB,EAAG,SAAUpB,GACtDA,EAAEwB,kBACFC,UAAUlC,EAAKL,KAAKL,GAAKwC,KAAO,IAAM9B,EAAKL,KAAKL,GAAKyC,aAAe/D,mBAAmB,WAI/FC,EAAEoB,KAAKW,EAAKsB,MAAO,SAAShC,GACxBgC,OAAS,WAAatB,EAAKsB,MAAMhC,GAAO,eAG5CrB,EAAE,oBAAoByD,OAAOzC,MAC7BhB,EAAE,qBAAqByD,OAAOJ,OAC9BrD,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKL,KAAKb,QAC3Bb,EAAE,gBAAgBkE,KAAKnC,EAAKsB,MAAMxC,QAClCb,EAAE,UAAUkE,KAAKf,MACjBnD,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKK,QAAQvB,QAE9ByB,MAAQtC,EAAE,YAAYmE,WAClBC,aAAgB,GAAI,GAAI,QAAU,GAAI,GAAI,GAAI,QAC9CC,YAAY,EACZC,QAAQ,EACRC,IAAK,UACLC,SACI,YACA,cAEJC,UACID,SACIE,UAAW,aACXC,WAAY,kBAKxBC,OAAS5E,EAAE,aAAamE,WACpBC,aAAgB,GAAI,GAAI,QAAU,GAAI,GAAI,GAAI,QAC9CC,YAAY,EACZC,QAAQ,EACRC,IAAK,UACLC,SACI,YACA,cAEJC,UACID,SACIE,UAAW,aACXC,WAAY,kBAKxB3E,EAAE,eAAeyD,OAAO,gJAErB7D,SAASC,IAAIC,QAAQ,gBAAkBwC,MAAMuC,OAAO9E,mBAAmB,WAAW+E,OAErF9E,EAAE,SAAS+E,WACPC,uBAAwB,OACxBC,yBACIC,IAAO,mEAIf7C,cAAcC,OAIlB,QAAS6C,kBACFnF,EAAE,aAAaoF,GAAG,YAAepF,EAAE,gBAAgBqF,KAAK,SAAU,qBAC9DrF,EAAE,gBAAgBqF,KAAK,SAAU,UAG5C,QAAS5E,kBAAiBsB,EAAMC,GACV,IAAhBD,EAAKC,SAEHhC,EAAE,YAAYmE,YAAYmB,QAE1BtF,EAAE,YAAYmE,YAAYoB,UAE1BvF,EAAE,eAAewF,SAEjBxF,EAAE,eAAeyF,KAAK,qLAEtBzF,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKgC,QAAQ2B,OAAQ1F,EAAE,WAAWkE,KAAK,SACxDlE,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKgC,QAAQ4B,UAAW3F,EAAE,WAAWkE,KAAK,YAC3DlE,EAAE,UAAUkE,KAAKnC,EAAKgC,QAAQyB,QAASxF,EAAE,UAAUiD,IAAI,aAAc,WAErE2C,iBAAmB,GAEhB,SAAW7D,GACV6D,kBAAoB,+FAAiG7D,EAAK8D,MAAQ,uBAGlI7F,EAAEoB,KAAKW,EAAK+D,IAAK,SAASzE,GACtBuE,kBAAoB,sCAAwC7D,EAAK+D,IAAIzE,GAAKwC,KAAO,YAAc9B,EAAK+D,IAAIzE,GAAKyC,aAAe,YAAc/B,EAAK+D,IAAIzE,GAAK0C,QAAU,eAGtK/D,EAAEoB,KAAKW,EAAK4D,SAAU,SAAStE,GAC3BuE,kBAAoB,qCAAuC7D,EAAK4D,SAAStE,GAAKwC,KAAO,YAAc9B,EAAK4D,SAAStE,GAAKyC,aAAe,oCAAsC/B,EAAK4D,SAAStE,GAAK0E,KAAKC,MAAM,IAAM,gEAIvNhG,EAAE,oBAAoByD,OAAOmC,kBAE7B5F,EAAE,gBAAgBiG,UAElB3D,MAAQtC,EAAE,YAAYmE,WAClB+B,QAAY,EAAG,QACf9B,aAAgB,GAAI,GAAI,QAAU,GAAI,GAAI,GAAI,QAC9CC,YAAY,EACZC,QAAQ,EACRC,IAAK,UACLC,SACI,YACA,cAEJC,UACID,SACIE,UAAW,aACXC,WAAY,kBAKnB,SAAW5C,IAEZ/B,EAAE,kBAAkBuC,GAAG,QAAS,qBAAsB,WAClD,GAAI4D,GAAKnG,EAAEoG,MAAMC,QAAQ,MACrBhF,EAAMiB,MAAMjB,IAAK8E,EAEhB9E,GAAIiF,MAAMC,WAEXlF,EAAIiF,MAAMzD,OACVsD,EAAGK,YAAY,WAIfnF,EAAIiF,MAAOG,OAAOpF,EAAIU,SAAUa,OAChCuD,EAAGO,SAAS,aAO5BrE,cAAcC,OAIlB,QAASS,eACL/B,KAAOC,eAEPC,UAAYF,KAAKH,OAEA,IAAdK,UAAmBJ,SAASC,OAAO,QAAS,mBAAoB,KAI/D4F,KAAO,GAEP3G,EAAEoB,KAAKJ,KAAM,SAASK,GAClBsF,KAAOA,KAAKC,OAAO,WAAa5F,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,iBAAkB,IAAM,YAAcP,KAAKK,GAAK,GAAK,gBAG9GwF,GAAK9G,mBAAmB,QAExBC,EAAE,0BAA0ByF,KAAK,iHAAmHkB,KAAO,kBAE3J3G,EAAE,cAAciC,MAAM,SAI9B,QAASe,iBAELhC,KAAOC,eAEPC,UAAYF,KAAKH,OAEjB8F,KAAO,GAEP3G,EAAEoB,KAAKJ,KAAM,SAASK,GAClBsF,KAAOA,KAAKC,OAAO,WAAa5F,KAAKK,GAAK,GAAGE,QAAQ,iBAAkB,IAAM,YAAcP,KAAKK,GAAK,GAAK,gBAG9G1B,IAAOC,SAASC,IAAIC,QAAQ,aAAgBC,mBAAmB,QAAUC,EAAE,QAAQC,MAEnFD,EAAE,wBAAwByF,KAAK,iHAAmHkB,KAAO,kBAEzJ3G,EAAE,YAAYiC,MAAM,QAIxB,QAAShB,gBAEL,MAAQjB,GAAE,YAAYmE,YAAY2C,KAAK,aAAa/E,OAGxD,QAASG,mBAEL,MAAQlC,GAAE,YAAYmE,YAAY2C,KAAK,aAAatB,SAASV,OAQjE,QAAS2B,QAASM,GAYd,MATAvG,UAAYZ,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MACtFC,GAAKH,mBAAmB,MACxBiH,SAAWD,EAAE,GAAGxF,QAAQ,mBAAoB,IAAM,IAAMwF,EAAE,GAAGE,MAAM,yBAAyB,GAC5FD,SAAWA,SAASE,OAEpBC,IAAMC,WAAW,8BAAgClH,GAAK,SAAWM,SAAW,KAAMqD,KAAQmD,WAE1FK,IAAM,6FAA+FF,IAAIpB,KAAKuB,MAAM,EAAG,GAAGC,KAAK,eAAiB,2BAEzIF,IAGX,QAAStH,oBAAmB8D,GACxB,GAAIoD,GAAQO,OAAO,OAAS3D,EAAO,YAAY4D,KAAKC,OAAOC,SAAS9C,OACpE,OAAOoC,IAASW,mBAAmBX,EAAM,GAAG1F,QAAQ,MAAO,MAG/D,QAASsG,eAELvE,SAASC,UAAU,qCAAuCC,YAAY,IACtExD,EAAE,4BAA4ByD,OAC1BH,SAASI,OACL,wBAKV,IAAIoE,GAAO9H,EAAE,gBACX8H,GAAKC,UACDC,eAAgB,SAAwBnC,EAAOoC,GAAWA,EAAQC,OAAOrC,IACzEsC,OACIvG,SACIwG,QAAS,gBAIrBN,EAAKO,SAAS,OAAOC,OACjBC,UAAW,KACXC,QAAS,UACTC,iBAAkB,YAClBC,eAAgB,SAAUC,EAAOC,EAAcC,GAG3C,GADAf,EAAKC,WAAWe,SAASC,OAAS,oBAC/BH,EAAeC,EAAU,CACxB,GAAGf,EAAKkB,QAAS,CACb,GAAsC,QAAlChJ,EAAE,uBAAuBC,MAAiB,CAC1C,OAAQ4I,GACN,IAAK,GACHI,MAAQ,CACR,MACF,KAAK,GACHA,MAAQ,EACR,MACF,KAAK,GACHA,MAAQ,EACR,MACF,KAAK,GACHA,MAAQ,GAIZ,MADAjJ,GAAE,iBAAiBiD,IAAI,QAASgG,MAAM,KAAKC,KAAK,gBAAiBD,QAC1D,EAEN,OAAO,EAEX,OAAO,EAIZ,MADAjJ,GAAE,iBAAiBiD,IAAI,QAASgG,MAAM,KAAKC,KAAK,gBAAiBD,QAC1D,GAGfE,cAAe,SAAUR,EAAOC,GAE5B5I,EAAE,aAAayF,KAAK,OAASzF,EAAE,YAAYC,OAC3CD,EAAE,cAAcoJ,SAChBpJ,EAAE,kBAAkBoJ,SACpBpJ,EAAE,eAAeoJ,UAErBC,YAAa,SAAUV,EAAOC,GAG1B,MADAd,GAAKC,WAAWe,SAASC,OAAS,YAC3BjB,EAAKkB,SAEhBM,WAAY,SAAUX,EAAOC,GAEzB9H,SAASC,OAAO,UAAW,WAKnCf,EAAE,iBAAiBuJ,QACjBC,cAAe,uBACfC,WAAY,sBAGdzJ,EAAE,uBAAuBoJ,SAxG7BM,OAAOC,UAAU3D,MAAQ0D,OAAOC,UAAU3D,OACpC,SAAS4D,GACL,MAAOxD,MAAKvF,OAAO+I,EAAIxD,KAAKyD,OAAO,EAAED,EAAE,GAAG,WAAaxD,MA0GjEpG,EAAEJ,UAAUkK,MAAM,WAEd,GAAGlK,SAASC,IAAIC,QAAQ,wBAAyB,CAE7CE,EAAE,eAAe6C,OAEjBrC,SAAYZ,SAASC,IAAIC,QAAQ,YAAeC,mBAAmB,OAASC,EAAE,QAAQC,MAEtF8J,OAASjJ,SAASkJ,IAAI,wCAAwCD,MAE9D,IAAIE,GAAY,UACZC,EAAQ,SACRC,EAAO,EAEXnK,GAAEoB,KAAK2I,OAAOpK,IAAK,SAAS0B,GACrB0I,OAAOpK,IAAI0B,GAAKwC,KAAKuG,eAAiB5J,SAAS4J,gBAC9CH,EAAYF,OAAOpK,IAAI0B,GAAK,eAC5B6I,EAAQH,OAAOpK,IAAI0B,GAAKwC,KAAKwG,cAC7BF,EAAOJ,OAAOpK,IAAI0B,GAAK,iBAI/BrB,EAAE,eAAe0G,SAAS,QAAUuD,GACpCjK,EAAE,cAAc0G,SAAS,OAASuD,GAClCjK,EAAE,cAAc0G,SAAS,OAASuD,GAClCjK,EAAE,gBAAgBkE,KAAKgG,GAEpBtK,SAASC,IAAIC,QAAQ,cAAgBE,EAAE,oBAAoB6C,OAAQvC,aAAaP,mBAAmB,UAE/FL","file":"packagemanager.min.js"}
\ No newline at end of file
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="{{ baseurl }}/vendor/fa/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<title>{{ id }}</title>
<style>
/* CLIENT-SPECIFIC STYLES */
......
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="{{ baseurl }}/vendor/fa/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<title>{{ id }}</title>
<style>
/* CLIENT-SPECIFIC STYLES */
......
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="{{ baseurl }}/vendor/fa/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<title>{{ id }}</title>
<style>
/* CLIENT-SPECIFIC STYLES */
......
......@@ -20,14 +20,14 @@
<div class="box-header with-border">
<div id="from_btn" class="btn-group">
<button class="btn btn-flat btn-sm dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
<i class="fa fa-circle-o fa-wp text-color"></i>
<i class="far fa-dot-circle fa-wp text-color"></i>
<span class="label-color text-color"></span>
<i class="fa fa-fw fa-caret-down"></i>
</button>
<ul class="dropdown-menu" id="action_list" role="menu">
<li><a href="/packagemanager/?id={{ id }}&env={{ latest }}"><span class="text-success"><i class="fa fa-circle-o"></i> {{ latest.upper() }}</span></a></li>
<li><a href="/packagemanager/?id={{ id }}&env={{ latest }}"><span class="text-success"><i class="far fa-dot-circle"></i> {{ latest.upper() }}</span></a></li>
{%for e in available_envs %}
<li><a href="/packagemanager/?id={{ id }}&env={{ e['name'] }}"><span class="text-{{ e['color-class'] | default('info') }}"><i class="{{ e['icon-class'] | default('fa fa-circle-o') }}"></i> {{ e['name'].upper() }}</span></a></li>
<li><a href="/packagemanager/?id={{ id }}&env={{ e['name'] }}"><span class="text-{{ e['color-class'] | default('info') }}"><i class="{{ e['icon-class'] | default('far fa-dot-circle') }}"></i> {{ e['name'].upper() }}</span></a></li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
......@@ -35,7 +35,7 @@
<div class="box-tools pull-right">
<div id="action_box" class="btn-group">
<button class="btn btn-flat btn-danger btn-sm" id="remove_btn" aria-expanded="false">
<i class="fa fa-fw fa-remove"></i>
<i class="fas fa-fw fa-trash"></i>
Remove
</button>
</div>
......@@ -51,7 +51,7 @@
</button>
<ul class="dropdown-menu" id="action_list" role="menu">
{%for e in available_envs %}
<li><a href="/packagemanager/?id={{ id }}&env={{ current_env }}&with={{ e['name'] }}"><span class="text-{{ e['color-class'] | default('info') }}"><i class="{{ e['icon-class'] | default('fa fa-circle-o') }}"></i> {{ e['name'].upper() }}</span></a></li>
<li><a href="/packagemanager/?id={{ id }}&env={{ current_env }}&with={{ e['name'] }}"><span class="text-{{ e['color-class'] | default('info') }}"><i class="{{ e['icon-class'] | default('far fa-dot-circle') }}"></i> {{ e['name'].upper() }}</span></a></li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
......@@ -196,7 +196,7 @@
<select id="push_envs" class="selectpicker" multiple>
{%for e in available_envs %}
<option class="alert-{{ e['color-class'] | default('info') }}" value="{{ e['name'] }}"><i class="{{ e['icon-class'] | default('fa fa-circle-o') }}"></i> {{ e['name'].upper() }}</option>
<option class="alert-{{ e['color-class'] | default('info') }}" value="{{ e['name'] }}"><i class="{{ e['icon-class'] | default('far fa-dot-circle') }}"></i> {{ e['name'].upper() }}</option>
{% endfor %}
</select>
......@@ -218,9 +218,9 @@
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-default pull-left" data-dismiss="modal">Close</button>
<button class="btn btn-flat btn-sm btn-default" onclick="javascript: remove_confirm('{{ latest }}');" aria-expanded="false"><i class="fa fa-circle-o"></i> {{ latest.upper() }}</button>
<button class="btn btn-flat btn-sm btn-default" onclick="javascript: remove_confirm('{{ latest }}');" aria-expanded="false"><i class="far fa-dot-circle"></i> {{ latest.upper() }}</button>
{%for e in available_envs %}
<button class="btn btn-flat btn-sm btn-{{ e['color-class'] | default('info') }}" onclick="javascript: remove_confirm('{{ e['name'] }}');" aria-expanded="false"><i class="{{ e['icon-class'] | default('fa fa-circle-o') }}"></i> {{ e['name'].upper() }}</button>
<button class="btn btn-flat btn-sm btn-{{ e['color-class'] | default('info') }}" onclick="javascript: remove_confirm('{{ e['name'] }}');" aria-expanded="false"><i class="{{ e['icon-class'] | default('far fa-dot-circle') }}"></i> {{ e['name'].upper() }}</button>
{% endfor %}
</div>
</div><!-- /.modal-content -->
......@@ -270,7 +270,7 @@
</a>
</li>
<li><a href="#" id="sync_btn" onclick="javascript: get_data('/rest/packagemanager/repos/{{ id }}/sync', updatemeta_callback);">
<i class="fa fa-fw fa-cloud-download"></i>
<i class="fas fa-fw fa-cloud-download-alt"></i>
Sync Upstream Repo</a>
</li>
</ul>
......
......@@ -21,7 +21,7 @@
<td>{{ pkg.release }}</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fa fa-shield" aria-hidden="true"></i> Signature</td>
<td><i class="fas fa-shield-alt" aria-hidden="true"></i> Signature</td>
<td>{{ pkg.signature }}</td>
</tr>
<tr>
......@@ -29,7 +29,7 @@
<td>{{ pkg.url }}</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"> </i>Build Time</td>
<td><i class="fas fa-clock" aria-hidden="true"> </i>Build Time</td>
<td>{{ date }}</td>
</tr>
<tr>
......@@ -45,7 +45,7 @@
{% endfor %}</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fa fa-file" aria-hidden="true"></i> Files</td>
<td><i class="fas fa-file" aria-hidden="true"></i> Files</td>
<td><ul>{% for file in pkg.files %}
<li>{{ file }}</li>
{% endfor %}</ul></td>
......
......@@ -11,7 +11,7 @@
<!-- jQuery Knob -->
<div class="box box-solid">
<div class="box-header">
<i class="fa fa-bar-chart-o"></i>
<i class="fa fa-bar-chart"></i>
<h3 class="box-title">Stats</h3>
......
......@@ -248,7 +248,7 @@ function compare_callback(data, status) {
string_to_append = "";
if("error" in data) {
string_to_append += '<tr><td></td><td style="text-align: center;" class="text-danger"><i class="glyphicon glyphicon-ban-circle"></i> ' + data.error + '</td><td></td></tr>';
string_to_append += '<tr><td></td><td style="text-align: center;" class="text-danger"><i class="fas fa-ban"></i> ' + data.error + '</td><td></td></tr>';
}
else {
$.each(data.add, function(row) {
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment